گنجور

 
مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۱۶,۲۶۱ بیت شعر موجود در گنجور از مسعود سعد سلمان استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۴,۰۱۸ ۲۴/۷۱
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳,۳۶۰ ۲۰/۶۶
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲,۱۷۷ ۱۳/۳۹
۴ وزنیابی نشده ۱,۵۰۲ ۹/۲۴
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸۳۴ ۵/۱۳
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۱۳ ۳/۷۷
۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۵۹۶ ۳/۶۷
۸ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۵۳۳ ۳/۲۸
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۵۰۸ ۳/۱۲
۱۰ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۸۸ ۲/۳۹
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۹۱ ۱/۷۹
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۱۱ ۱/۳۰
۱۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۰۱ ۱/۲۴
۱۴ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۹۱ ۱/۱۷
۱۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۶۶ ۱/۰۲
۱۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۵۷ ۰/۹۷
۱۷ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۹۷ ۰/۶۰
۱۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۸۱ ۰/۵۰
۱۹ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۷۳ ۰/۴۵
۲۰ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۷۲ ۰/۴۴
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۵۶ ۰/۳۴
۲۲ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۴۴ ۰/۲۷
۲۳ مفعول فاعلات فعولن ۳۲ ۰/۲۰
۲۴ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۲ ۰/۱۴
۲۵ مفعول مفاعیل فاعلن ۲۱ ۰/۱۳
۲۶ مفعول فاعلات مفاعیل فع ۱۷ ۰/۱۰