گنجور

 
مسعود سعد سلمان

دیبا بافی ای بت دیبا رخ

هر پیشه را به دو رخ برهانی

دیبا بافی از همه جنسی تو

چون روی خویش بافت نمی دانی

دیبای روم کس نخرد هرگز

گر نقش روی خویش بگردانی

 
sunny dark_mode