گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای مزین شده به تو منبر

خلق بر روی خوب تو نظار

یا مده خلق را تو چندین پند

یا دل من به بیهده مازار

ور همی کرد بایدت تذکیر

زلف رقاص و چشم مست مدار

 
sunny dark_mode