گنجور

 
مسعود سعد سلمان

گفتم که تو بی وفایی ای نامردم

من مردم و تو کجایی ای نامردم

خس دوست چو کهربایی ای نامردم

زان با چو منی نپایی ای نامردم