گنجور

 
مسعود سعد سلمان

از بخشش دست من ز سیم و زر پرس

وز خوی خوشم ز مشک و از عنبر پرس

وز قوت بازوی من از خنجر پرس

وز هیبت من ز راه چالندر پرس