گنجور

 
مسعود سعد سلمان

در بند تو ای شاه ملکشه باید

تا بند تو پای تاجداری ساید

آن کس که ز پشت سعد سلمان آید

گر زهر شود ملک تو را نگزاید

 
 
 
sunny dark_mode