گنجور

 
منوچهری دامغانی
 

رباعی شماره ۱: هر کار که هست جز به کام تو مباد

رباعی شماره ۲: دولت همه ساله بی‌جلال تو مباد

رباعی شماره ۳: تاریک شد از مهر دل افروزم روز

رباعی شماره ۴: ای کرده سپاه اختران یاری تو

رباعی شماره ۵: در بندم از آن دو زلف بند اندر بند

رباعی شماره ۶: مسعود جهاندار چو مسعود ملک

قطعه دوبیتی: هست ایام عید و فصل بهار