گنجور

 
وفایی مهابادی

این آمار از میان ۱٬۰۴۶ بیت شعر موجود در گنجور از وفایی مهابادی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۹۲ ۱۸٫۳۶
۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۷۴ ۱۶٫۶۳
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۴۱ ۱۳٫۴۸
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۹۵ ۹٫۰۸
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۹۳ ۸٫۸۹
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۹ ۶٫۶۰
۷ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۳ ۴٫۱۱
۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۹ ۳٫۷۳
۹ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۹ ۳٫۷۳
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۶ ۳٫۴۴
۱۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۸ ۲٫۶۸
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۸ ۲٫۶۸
۱۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۶ ۱٫۵۳
۱۴ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۵ ۱٫۴۳
۱۵ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۵ ۱٫۴۳
۱۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۴ ۱٫۳۴
۱۷ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۹ ۰٫۸۶

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ وفایی مهابادی با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ غزل ۶۴۵ ۶۱٫۶۶
۲ قصیده ۱۸۳ ۱۷٫۵۰
۳ مثنوی ۱۲۹ ۱۲٫۳۳
۴ مسمط ۸۷ ۸٫۳۲
۵ غزل/قصیده/قطعه ۲ ۰٫۱۹
sunny dark_mode