گنجور

 
شمس مغربی
 

این آمار از میان ۲,۳۵۰ بیت شعر موجود در گنجور از شمس مغربی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۹۱ ۱۶/۶۴
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۵۳ ۱۵/۰۲
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۹۸ ۱۲/۶۸
۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۰۸ ۸/۸۵
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۹۸ ۸/۴۳
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۵۸ ۶/۷۲
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۵۴ ۶/۵۵
۸ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳۶ ۵/۷۹
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹۳ ۳/۹۶
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۶۹ ۲/۹۴
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۶۷ ۲/۸۵
۱۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۵۰ ۲/۱۳
۱۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۱ ۱/۳۲
۱۴ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲۶ ۱/۱۱
۱۵ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۴ ۱/۰۲
۱۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۹ ۰/۸۱
۱۷ مفاعیلن مفاعلین فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۶ ۰/۶۸
۱۸ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۳ ۰/۵۵
۱۹ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۹ ۰/۳۸
۲۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۹ ۰/۳۸
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۹ ۰/۳۸
۲۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۸ ۰/۳۴
۲۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۸ ۰/۳۴
۲۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳ ۰/۱۳