گنجور

 
افسر کرمانی

این آمار از میان ۴٬۱۲۴ بیت شعر موجود در گنجور از افسر کرمانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۸۰ ۱۴٫۰۶
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۰۴ ۱۲٫۲۲
۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴۹۱ ۱۱٫۹۱
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۴۵۳ ۱۰٫۹۸
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴۴۸ ۱۰٫۸۶
۶ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۴۳ ۵٫۸۹
۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۲۳ ۵٫۴۱
۸ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۳۷ ۳٫۳۲
۹ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۲۶ ۳٫۰۶
۱۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۲۳ ۲٫۹۸
۱۱ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۲۰ ۲٫۹۱
۱۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۰۶ ۲٫۵۷
۱۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۸۵ ۲٫۰۶
۱۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۷۷ ۱٫۸۷
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۶۴ ۱٫۵۵
۱۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۶۰ ۱٫۴۵
۱۷ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵۴ ۱٫۳۱
۱۸ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۵۴ ۱٫۳۱
۱۹ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۴۹ ۱٫۱۹
۲۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۵ ۰٫۶۱
۲۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۱ ۰٫۵۱
۲۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۳ ۰٫۳۲
۲۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۱۳ ۰٫۳۲
۲۴ مفاعلن فع مفاعلن فع ۱۳ ۰٫۳۲
۲۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱ ۰٫۲۷
۲۶ فاعلن فاعلن فاعلن فع ۹ ۰٫۲۲
۲۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۸ ۰٫۱۹
۲۸ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۷ ۰٫۱۷
۲۹ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۷ ۰٫۱۷
sunny dark_mode