گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

خون باد دل ارشاد بپیوند تو نیست

جان برخی اگر بر سر سوگند تو نیست

دشمن دارم کسی که در تو نگرد

من بندۀ انکسم که در بند تو نیست