گنجور

 
جویای تبریزی
 

این آمار از میان ۸٬۸۴۶ بیت شعر موجود در گنجور از جویای تبریزی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۴٬۰۴۴ ۴۵٫۷۲
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱٬۱۳۲ ۱۲٫۸۰
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۸۴۲ ۹٫۵۲
۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۷۶۱ ۸٫۶۰
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۸۵ ۵٫۴۸
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۸۰ ۴٫۳۰
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۸۲ ۳٫۱۹
۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۶۲ ۲٫۹۶
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۱۲ ۲٫۴۰
۱۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱۹ ۱٫۳۵
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۷۷ ۰٫۸۷
۱۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۸ ۰٫۷۷
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۵۴ ۰٫۶۱
۱۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۴۸ ۰٫۵۴
۱۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۱۹ ۰٫۲۱
۱۶ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۸ ۰٫۲۰
۱۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۳ ۰٫۱۵
۱۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷ ۰٫۰۸
۱۹ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۶ ۰٫۰۷
۲۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۶ ۰٫۰۷
۲۱ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۶ ۰٫۰۷
۲۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۵ ۰٫۰۶