گنجور

 
جیحون یزدی

این آمار از میان ۵٬۴۵۲ بیت شعر موجود در گنجور از جیحون یزدی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱٬۲۸۳ ۲۳٫۵۳
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۴۳ ۱۱٫۷۹
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵۶۵ ۱۰٫۳۶
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۵۳۳ ۹٫۷۸
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۴۷ ۶٫۳۶
۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۱۵ ۵٫۷۸
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۸۸ ۵٫۲۸
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۶۰ ۴٫۷۷
۹ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۹۲ ۳٫۵۲
۱۰ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۸۹ ۳٫۴۷
۱۱ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۸۲ ۳٫۳۴
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۵۶ ۲٫۸۶
۱۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۸۵ ۱٫۵۶
۱۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۸۲ ۱٫۵۰
۱۵ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۸۱ ۱٫۴۹
۱۶ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۷۲ ۱٫۳۲
۱۷ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵۷ ۱٫۰۵
۱۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۵۲ ۰٫۹۵
۱۹ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۴۹ ۰٫۹۰
۲۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۳ ۰٫۲۴
۲۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۸ ۰٫۱۵
sunny dark_mode