گنجور

 
جیحون یزدی
 

این آمار از میان ۵,۴۵۲ بیت شعر موجود در گنجور از جیحون یزدی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱,۱۰۰ ۲۰/۱۸
۲ وزنیابی نشده ۸۴۶ ۱۵/۵۲
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۸۸ ۱۰/۷۹
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۵۳۳ ۹/۷۸
۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۲۷ ۷/۸۳
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۸۸ ۵/۲۸
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۸۷ ۵/۲۶
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۶۰ ۴/۷۷
۹ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۸۹ ۳/۴۷
۱۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۷۵ ۳/۲۱
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۵۲ ۲/۷۹
۱۲ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۴۱ ۲/۵۹
۱۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۳۳ ۲/۴۴
۱۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۸۲ ۱/۵۰
۱۵ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۷۹ ۱/۴۵
۱۶ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵۷ ۱/۰۵
۱۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۵۲ ۰/۹۵
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۳۳ ۰/۶۱
۱۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۳ ۰/۲۴
۲۰ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۹ ۰/۱۷
۲۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۸ ۰/۱۵