گنجور

 
جامی

این نسخه که نزهتگه عقل و جان است

در خوبی او چشم خرد حیران است

خرم چمنیست از گل و ریحان پر

اوراق گل و خطوط اوریحان است

 
sunny dark_mode