گنجور

 
جامی

این مرغ خجسته فر که میمون بادا

پروازگهش فراز گردون بادا

از اوج قبول بال اقبال زنان

بر شاه جهانیان همایون بادا