گنجور

 
جامی

خوش آنکه به صد پاره چو میغت بینم

جان داده به افسوس و دریغت بینم

بی تیغ شدی کشته چو قاضی گشتی

خواهم پس ازین کشته به تیغت بینم

 
sunny dark_mode