گنجور

 
جامی

ای از تو مرا گوش پر و دیده تهی

خوش آنکه ز گوش پای در دیده نهی

تو مردم دیده ای نه آویزه گوش

از گوش به دیده آکه در دیده بهی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode