گنجور

 
جامی

یک نیمه ز عمر در بطالت بگذشت

یک نیمه به تشویر و خجالت بگذشت

عمری که دمی ازو جهانی ارزد

بنگر به چه حیلت و چه حالت بگذشت