گنجور

 
جامی

دل تو غیر جفا نپسندد

باکس آیین وفا نپسندد

گر تو با ما ننشینی چه عجب

شه نشستن به گدا نپسندد

غیر ما گر تو پسندی صد بار

دل ما غیر تو را نپسندد

نیست جز تیره دلی کار رقیب

عشقت از اهل صفا نپسندد

هر که بر صفحه مه دیده خطت

نقش خوبان خطا نپسندد

بخت وصل تو پسندد به همه

جز فراق تو به ما نپسندد

یار اگر هجر پسندد جامی

دل قوی دار خدا نپسندد

 
sunny dark_mode