گنجور

 
جامی

گر دولت وصل را نشایم چه کنم

این راز نهان با که گشایم چه کنم

گویند به کوی او بسی می آیی

چون با دل خویش بس نیایم چه کنم