گنجور

 
جامی

سه کار از سه گروه زشت آید: تندی از پادشاه و حرص بر مال از دانایان و بخل از توانگران.

این سه کار است کش نگارد زشت

از سه کس خامه نگارنده

تندی خوی پادشاه قوی

حرص دانا و بخل دارنده

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode