گنجور

 
جلال عضد

این آمار از میان ۳٬۲۲۳ بیت شعر موجود در گنجور از جلال عضد استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۹۷ ۱۲٫۳۲
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۳۹۲ ۱۲٫۱۶
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۸۵ ۱۱٫۹۵
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۳۳ ۱۰٫۳۳
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۳۲ ۱۰٫۳۰
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۶۲ ۸٫۱۳
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۴۸ ۷٫۶۹
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۱۷ ۳٫۶۳
۹ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۱۶ ۳٫۶۰
۱۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۹۴ ۲٫۹۲
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۸۲ ۲٫۵۴
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷۰ ۲٫۱۷
۱۳ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۵۶ ۱٫۷۴
۱۴ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۷ ۱٫۴۶
۱۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۴۶ ۱٫۴۳
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۳۸ ۱٫۱۸
۱۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۱ ۰٫۹۶
۱۸ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۲۷ ۰٫۸۴
۱۹ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۲۶ ۰٫۸۱
۲۰ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۲۰ ۰٫۶۲
۲۱ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۸ ۰٫۵۶
۲۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۱۷ ۰٫۵۳
۲۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۶ ۰٫۵۰
۲۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۵ ۰٫۴۷
۲۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن ۹ ۰٫۲۸
۲۶ مستفعلتن مستفعلتن ۹ ۰٫۲۸
۲۷ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۹ ۰٫۲۸
۲۸ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۸ ۰٫۲۵
۲۹ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲ ۰٫۰۶
۳۰ وزن‌یابی نشده ۱ ۰٫۰۳
sunny dark_mode