گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد هجده سال بود » بخش ۴ - پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود

 

…  ببخشید راست

مرا ترک و چین است و ایران تو راست

چو بشنید پیغام او سوفراز

بیاورد لشکر به پرده‌سرای

فرستاده را گفت پیش سپاه

بگوی آنچ بشنیدی از …


متن کامل شعر را ببینید ...

فردوسی