گنجور

 
حزین لاهیجی

ای رقمت سلسله بند وجود

در خط فرمان تو اقلیم جود

راتبه خوار قلمت، مغز جان

مغزپذیر کرمت استخوان

نقطه ای از خامهٔ تو کاینات

رشحه ای از چشمهٔ فیضت حیات

پرده گشای نفس راستان

مرسله بندِ گهرِ داستان

نغمه طراز چمن جان و دل

جرعه دِهِ انجمن آب و گل

مصطبه آرای صبوحی کشان

مشغله افزای غم مهوشان

غازه کش چهرهٔ تابنده حور

مایه دِهِ چشمهٔ پاینده نور

غالیه سای قلم مشک ریز

نافه گشای نفس مشک بیز

روشنی چشم بلند اختران

شاهد دلهای نکومحضران

سرمه کش چشم جهان بین عقل

عاشقی آموز دل و دین عقل

بارقه افروز چراغ یقین

برق به خرمن فکن کفر و دین

لعل طراز خزف جزء و کل

از شرف گوهر ختم رسل