گنجور

حاشیه‌گذاری‌های فاطمه ه

فاطمه ه

هنر برتر از گوهر آمد پدید...


فاطمه ه در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۱۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی پوران دخت » پادشاهی پوران دخت:

کسی می‌دونه منظور از «چو زن شاه شد کارها گشت خام» چیه؟

چرا جناب فردوسی اول اینطوری میگه و بعد شروع می‌کنه به بیان عدالت و خوبی های حکومت پوران دخت؟

دلیل این تناقض چیه؟

 

sunny dark_mode