گنجور

حاشیه‌های مینو کریمی

 

مینو کریمی


مینو کریمی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۳۰ دربارهٔ ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۵۲ - ضیمران:

در بیت 23 مصرع اول "طره و جعد و بناگوش زمردگونش را" روان نیست. در کتاب درس به این صورت بود " طره جعد و بناگوش زمردگون بید"

 

مینو کریمی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۶ دربارهٔ ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۵۲ - ضیمران:

در بیت 28 مصرع اول "بود ازنیلوفری با آن ضعیفی شش صفت " خیلی روان نیست. یادم می آید که در کتاب درسی به این صورت می خواندیم " بود در آن ضیمران با آن ضعیفی شش صفت "

 

مینو کریمی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۴ دربارهٔ ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۵۲ - ضیمران:

در بیت 28 "بود ازنیلوفری با آن ضعیفی شش صفت" این مصرع خیلی روان نیست من یادم می آید که در کتاب درسی به این صورت بود "بود در آن ضیمران با آن ضعیفی شش صفت" که خیلی روان تر بنظر می رسد.

 

مینو کریمی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۱۷ دربارهٔ ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۵۲ - ضیمران:

بیت هفتم دیو نو میدی ز ناگه...: بنظرم درست تر است بگوییم "دید نومیدی به ناگه.."