گنجور

حاشیه‌گذاری‌های Mitral

Mitral

هیچ اگر سایه پذیرد

منم آن سایه هیچ

^_^


Mitral در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۰ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۰:

غزل 610 :

خودپرستان نظر به شخص کنند

پاک بینان به صنع ربانی

:)

غزل 93 :

باور مکن که صورت او عقل من ببرد 

عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست

گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند 

ما را نظر به قدرت پروردگار اوست 

:)

غزل 166 :

من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم

هوش من دانی که بردست؟ آنکه صورت می نگارد 

:)

غزل 439 :

تنگ چشمان نظر به میوه کنند

ما تماشاکنان بستانیم

تو به سیمای شخص می نگری

ما در آثار صنع حیرانیم

:)

غزل 393 :

گر به رخسار چو ماهت صنما می نگرم

به حقیقت اثر لطف خدا می نگرم 

:)

همه باهم قرابت معنایی دارند :")

واقعا زیباست !

^_^