گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مهدی قناعت پیشه

مهدی قناعت پیشه


مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۰ دربارهٔ رضی‌الدین آرتیمانی » رباعیات » رباعی شماره ۳۸:

گه مجنونم به دشت و کو میسازد
گه معقولم به گفتگو می‌سازد
گویند که نیکو نبود ساختگی
قطعا که نکوست آنچه او میسازد

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۵ دربارهٔ مولانا » فیه ما فیه » فصل پنجم - این سخن برای آنکس است که او به سخن محتاج است:

مفروش گوهر جان به جهان
نبود گرانتر از آن،بجهان
جز به اتحادعشاق الهی نتوان
جمله جانها برسان به عشق جانان وجهان

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۲۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰:

امروز ترا دسترس فردا نیست
اندیشه فردات به جز سودا نیست
ضایع کنی این دم ار دلت شیدا نیست
شیداست دلی که عشق او دنیا نیست

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۷ دربارهٔ ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۸:

گه گویم : کار ترا من گیرم سست
خوش خوش مگر از تو دست، کس، بتوان شست
چون عزم رهی شده، درآن راه درست
از قدرت جان گرفتن آغاز نخست

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۲ دربارهٔ ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۸:

گه گویم : کار ترا گیرم سست
خوش خوش مگر از تو دست بتوانم شست
چون عزم رهی شود درین کار درست
از جان باید گرفتن آغاز نخست

در دنیایی که بقول شما مولایائیان من ذهنی در همه فراگیرو فعال است ویا تقریبا همگان گمراهند وجایگاه خود در جهان آرامش و یگانگی الهی هرگز تجربه نکرده اند، پا گرفتن و ریشه زدن برای چنین چون همین شاعر، زاهدانی خود چون معجزه است. زاهد باید در شوره زار کنونی ریشه زند ودر جهان عاری از عشق و مهر الهی در دلها، عاشقی ،دیوانگی و عاشق دیوانه ای بیش نیاید مگر به حکمت و لطف و عاشقی اش.

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹ دربارهٔ ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۵:

ای صبر ، از آن خدای بیداد پرست
کز وی همه بیداد جهان یکسره هست
نزدیک شوی ازین بلا نتوان رست
ای صبر وفادار ، هنوز این یک دست
که اول دست وخود هم آخرین دست
بهر عاشقان است

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۵ دربارهٔ ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۵:

ای صبر ، از آن خدای بیداد پرست
از وی همه بیداد جهان یکسره هست
نزدیک شدی ازین بلا نتوان رست
ای صبر وفادار ، هنوز این یک دست
که اول دست وخود هم آخرین دست

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۵۸ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵:

یا رب بنما شاد تو روح انسان
هرچند که کرده خانه اش خود ویران
راز عشق دل خویش چون گشودن بتوان
عاشق توجهانی و دل خویش توان

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۵۴ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸:

کجا دانندو حالما
گران باران ساحلها
چو میدانند وحال ما
سبک باران به ساحلها

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۴۴ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸:

لاله ز دم باد صبا می خندد
گویی لب لعل دلربا می خندد
ای دوست بگویم که چرا می خندد
از کوتهی عمر درون تن ما می خندد

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۳۷ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴:

در خانه خود به کمترین مایه قوت
بیچاره به سر کنی به صد صبر و سکوت
شاکر تو به حق باشی ونآریش بروت
در مصرف خود کوشم نه قیمت روت

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۲۲ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳:

عاشقی ذاتی و الهی را گوید و یا از نور تعبیه شده در دل انسان گوید که چون بآن یا بوسیله آن جانش روشن شد یا جان گرفت،آنگاه حسرت سالیان دراز گمراهی جهنم عده ای و عاشقی در عوض معشوقی،پاداش بهشت همگان خواهد بود

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۵۸ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲:

اکنون که جهانی مادی شکل گرفته و دلها از نور الهی دورگشته،غم عاشقی حق وخداوند را به ولی یا انسان دل نزدیک بخدا میگوئیم تا پس از اتحاد عاشقان بوسیله چنگ زدن به ریسمان الهی، با یکدیگر و جهان نیز عاشق شویم و آنگاه که دلهایمان به حقیقت و خداوند نزدیک یا نزدیکتر شد تمام دردها را مستقیم ویکجا و سینجلی یا سینگل به پروردگارمان گوییم.

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۱۷ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱:

دانی که ره دراز می باید رفت
با روزه و با نماز می باید رفت
ترکیب تنت ز خاک پرداخت چو او
جان ماند و تن به خاک می باید رفت

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۲ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹:

امروز اگرروز مراد و کاردانی
فردا نه مرادی ونه کاری دانی
شد پیری وآید به برت ز نو،جوانی
جاوید شوی،حکمت چرخش ار بدانی
هم سوی شوی،چو زندگی به زندگانی
چرخی تو چو زندگی وتا ابد بمانی

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۵۷ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸:

خوش وقت بهار و سبزه و دامن کشت
با پسته دهن شکر لب حور سرشت
در باغ مراد ما چنین سرو نرست
بر خاک امید ما کس این دانه بکشت

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۶ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱:

قاضی پسرش گر رمضان خورد شراب
وآنگه به لواط کرد بیچاره شتاب
ای زمره اسلام بگویید جواب
کافر به اگر چنین مسلمان خراب؟

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۷ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳:

صفای عالم باقی کسی به دست آرد
که پشت پای زند خرافات دنیا را

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۷ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳:

جمال تو تسلی جز بهر دل عاشق نیست
به جمال خویش جلوه نما جلوه تسلی را
دمت جزخاصهٔ انفاس عیسوی نیست
به دمی بنما، معجزات عیسی را

 

مهدی قناعت پیشه در ‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۰۶ دربارهٔ ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳:

تسلی دل عاشق به جز جمال تو نیست
به جمال خویش جلوه ده جلوه تسلی را
دمت خاصهٔ انفاس عیسوی دارد
دمی بنما بما معجزات عیسی را

 

۱
۲
۳
۴
۱۶
sunny dark_mode