گنجور

حاشیه‌گذاری‌های علی دادمهر

علی دادمهر 🌐

خدا رو شکر همیشه !


علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۵ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۴۷ - عفیف:

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۵ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۴۴ - شمس:

فعولن فعولن فعولن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۵ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۴۰ - زین:

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۴ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۳۴ - ذهبی:

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۴ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۳۳ - خرم:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۳ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۲۳ - جمشید:

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۳ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۲۲ - جنید:

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۲ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۱۷ - بلال:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۲ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۹ - افصح:

فعولن فعولن فعولن فعل 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۲ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » معمیات » بخش ۳ - آتشی:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۲ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۴۷ - تاریخ وفات شاهقلی:

فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۱ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۴۱ - تاریخ وفات صنعی:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۱ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۲۹ - تاریخ وفات خواجه حسن:

مفتعلن مفتعلن فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۱ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۲۶ - تاریخ وفات خواجه لطف الله جراح:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۰ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۱۳:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۴۰ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۰۰:

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۹ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۸۸:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۹ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶۴:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۹ دربارهٔ اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۷:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۷ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۳۱:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

۱
۲
۳
۴
۱۰
sunny dark_mode