گنجور

 
حاجب شیرازی
 

این آمار از میان ۱,۸۳۹ بیت شعر موجود در گنجور از حاجب شیرازی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۸۲ ۱۵/۳۳
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۵۸ ۱۴/۰۳
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۵۹ ۸/۶۵
۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۵۴ ۸/۳۷
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۲۷ ۶/۹۱
۶ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲۴ ۶/۷۴
۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۱۵ ۶/۲۵
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۸۲ ۴/۴۶
۹ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۷۹ ۴/۳۰
۱۰ وزنیابی نشده ۷۴ ۴/۰۲
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵۳ ۲/۸۸
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴۵ ۲/۴۵
۱۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۹ ۲/۱۲
۱۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۷ ۲/۰۱
۱۵ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۳۶ ۱/۹۶
۱۶ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۲۸ ۱/۵۲
۱۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۹ ۱/۰۳
۱۸ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۶ ۰/۸۷
۱۹ مستفعلتن مستفعلتن ۱۴ ۰/۷۶
۲۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۴ ۰/۷۶
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۴ ۰/۷۶
۲۲ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۳ ۰/۷۱
۲۳ فاعلات فع فاعلات فع ۱۲ ۰/۶۵
۲۴ فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن ۱۱ ۰/۶۰
۲۵ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۹ ۰/۴۹
۲۶ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۹ ۰/۴۹
۲۷ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۸ ۰/۴۴
۲۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۸ ۰/۴۴