گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی
 

این آمار از میان ۵,۴۸۸ بیت شعر موجود در گنجور از میرزا حبیب خراسانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱,۰۹۲ ۱۹/۹۰
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۶۲۷ ۱۱/۴۲
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۲۳ ۱۱/۳۵
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۶۰۹ ۱۱/۱۰
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴۶۵ ۸/۴۷
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴۲۵ ۷/۷۴
۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۵۲ ۶/۴۱
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۳۶ ۶/۱۲
۹ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۸۲ ۳/۳۲
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۶۳ ۲/۹۷
۱۱ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۵۴ ۲/۸۱
۱۲ فاعلن فاعلن فاعلاتن ۱۰۸ ۱/۹۷
۱۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۹۶ ۱/۷۵
۱۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۸۴ ۱/۵۳
۱۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۵ ۰/۶۴
۱۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۵ ۰/۴۶
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۲۴ ۰/۴۴
۱۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۱ ۰/۳۸
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۸ ۰/۳۳
۲۰ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۷ ۰/۳۱
۲۱ مستفعلتن مستفعلتن ۱۴ ۰/۲۶
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۰ ۰/۱۸
۲۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴ ۰/۰۷
۲۴ مستفعلن مستفعلن ۲ ۰/۰۴
۲۵ فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ۲ ۰/۰۴