گنجور

 
عبدالقادر گیلانی
 

این آمار از میان ۶۴۱ بیت شعر موجود در گنجور از عبدالقادر گیلانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۹۶ ۴۶/۱۸
۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۲۲ ۱۹/۰۳
۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۴۳ ۶/۷۱
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۳ ۵/۱۵
۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۸ ۴/۳۷
۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۵ ۳/۹۰
۷ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۶ ۲/۵۰
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۶ ۲/۵۰
۹ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۴ ۲/۱۸
۱۰ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۲ ۱/۸۷
۱۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۱ ۱/۷۲
۱۲ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۰ ۱/۵۶
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۹ ۱/۴۰
۱۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶ ۰/۹۴