گنجور

 
سراج قمری
 

این آمار از میان ۶۰۸ بیت شعر موجود در گنجور از سراج قمری استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۶۱ ۲۶/۴۸
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۵۶ ۲۵/۶۶
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۴ ۷/۲۴
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۹ ۶/۴۱
۵ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۳۹ ۶/۴۱
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۸ ۴/۶۱
۷ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۸ ۴/۶۱
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۶ ۴/۲۸
۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۵ ۴/۱۱
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۱ ۳/۴۵
۱۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۸ ۱/۳۲
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۷ ۱/۱۵
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۶ ۰/۹۹
۱۴ مفعول مفاعیل فعولن مفعولن ۶ ۰/۹۹
۱۵ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۶ ۰/۹۹
۱۶ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵ ۰/۸۲
۱۷ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳ ۰/۴۹