گنجور

 
قدسی مشهدی
 

این آمار از میان ۸,۳۱۹ بیت شعر موجود در گنجور از قدسی مشهدی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۲,۵۰۲ ۳۰/۰۸
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱,۳۰۵ ۱۵/۶۹
۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱,۰۹۷ ۱۳/۱۹
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۰۷ ۸/۵۰
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۶۶۷ ۸/۰۲
۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۶۲۹ ۷/۵۶
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۸۶ ۴/۶۴
۸ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۱۰ ۳/۷۳
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۹۰ ۳/۴۹
۱۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۲۴ ۲/۶۹
۱۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۵ ۰/۷۸
۱۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۳۴ ۰/۴۱
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۸ ۰/۳۴
۱۴ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۱ ۰/۲۵
۱۵ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۵ ۰/۱۸
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۳ ۰/۱۶
۱۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۰ ۰/۱۲
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۸ ۰/۱۰
۱۹ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۸ ۰/۱۰