گنجور

 
قدسی مشهدی
 

هرچند که نفس درخور شمشیرست

از تنگی عقل، طبع او را زیرست

افتاد چو خلق را به قحطی سر و کار

قدر سگ آسیا فزون از شیر است