گنجور

 
قدسی مشهدی
 

برگ از طوبی به کوشش باد نریخت

اختر به زمین ز سنگ بیداد نریخت

نگرفت هنر ز مرد، بیداد زمان

جوهر به گداختن ز فولاد نریخت