گنجور

 
قدسی مشهدی

باشد ز تو دوست‌تر به تو چرخ برین

داری تو گمان که دشمن توست یقین

گر قصد تو کرد زال گردون، مهراس

ترساندن اطفال، ز مهرست نه کین