گنجور

 
قدسی مشهدی
 

هرچند جهد برق حوادث ز کمین

یا فتنه کشد ز هر طرف خنجر کین

گردون نکند فیض‌رسان را پامال

صدپاره شود ابر و نیفتد به زمین