گنجور

 
قدسی مشهدی
 

از رنگ نفس، هوس شود رنگین‌تر

بی‌آیینان شوند بی‌آیین‌تر

چون تلخ شوند میوه‌های شیرین

رسم است که تلخ‌تر شود شیرین‌تر