گنجور

 
قدسی مشهدی
 

هر فرد، به علم، فرد اکبر نشود

آیینه به خورشید برابر نشود

آن کس که به قدر حال، هوشی دارد

داند که گوهرشناس، گوهر نشود