گنجور

 
قدسی مشهدی
 

ای بوده در آنچه بوده و هست و بوَد

معبود بر آن چه بوده و هست و بود

هر موجودی که هست فانی گردد

هستی تو هر آن چه بوده و هست و بود