گنجور

 
قدسی مشهدی
 

بر سینه خود به عاریت نیش مبند

الماس به دل بیشتر از ریش مبند

چون آتش اگر سوختنت داعیه نیست

چون شمع، به رشته شعله بر خویش مبند