گنجور

 
قدسی مشهدی
 

گردون که بد و نیک رقم می‌سازد

آن را که دنی‌ست، محترم می‌سازد

از روز ازل سفله‌نوازست، آری

طاووس ز دم چتر و علم می‌سازد