گنجور

 
قدسی مشهدی
 

جز شرع رسول هرکه راهی سر کرد

خود را به دو کون، ناقص و ابتر کرد

از خلق جهات تو بهتری ای صوفی

گر کار چنان کنی که پیغمبر کرد