گنجور

 
قاسم انوار
 

این آمار از میان ۶,۵۲۹ بیت شعر موجود در گنجور از قاسم انوار استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۴,۲۷۹ ۶۵/۵۴
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۲۴ ۶/۴۹
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۱۵ ۶/۳۶
۴ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۷۵ ۵/۷۴
۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۸۸ ۲/۸۸
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۸۴ ۲/۸۲
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۹۳ ۱/۴۲
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۹۲ ۱/۴۱
۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۷۶ ۱/۱۶
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۶۶ ۱/۰۱
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۶۲ ۰/۹۵
۱۲ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۵۸ ۰/۸۹
۱۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۵ ۰/۶۹
۱۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۴۴ ۰/۶۷
۱۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۹ ۰/۶۰
۱۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳۴ ۰/۵۲
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۴ ۰/۲۱
۱۸ مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن ۱۱ ۰/۱۷
۱۹ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹ ۰/۱۴
۲۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۷ ۰/۱۱
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۷ ۰/۱۱
۲۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷ ۰/۱۱