گنجور

 
نظام قاری
 

این آمار از میان ۲,۳۶۰ بیت شعر موجود در گنجور از نظام قاری استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۷۷۴ ۳۲/۸۰
۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۴۳۷ ۱۸/۵۲
۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۶۷ ۱۱/۳۱
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۴۸ ۱۰/۵۱
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۴۴ ۶/۱۰
۶ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۱۸ ۵/۰۰
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۰۴ ۴/۴۱
۸ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۴۹ ۲/۰۸
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۲ ۱/۷۸
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۲ ۱/۷۸
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۷ ۱/۵۷
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۲ ۱/۳۶
۱۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۶ ۱/۱۰
۱۴ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲۱ ۰/۸۹
۱۵ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۱ ۰/۴۷
۱۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷ ۰/۳۰
۱۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱ ۰/۰۴