گنجور

 
فیض کاشانی

وقت آشوب جهان شد العیاذ

فتنه آخر زمان شد العیاذ

می‏رسد دجّال اعور الحذر

نوبت دجّالیان شد العیاذ

ممتلی شد عالم از ظلم و ستم

راز سفیانی عیان شد العیاذ

قتل نفس محترم خواهد شدن

این سخن در نص بیان شد العیاذ

از پی هم فتنه‏ها خواهد رسید

نک زمان امتحان شد العیاذ

فیض را یا رب نگهدار از فتن

ورنه کارش در زیان شد العیاذ