گنجور

 
فیض کاشانی

حرف بیگانگی یار غلط بود غلط

سخن دوری و آزار غلط بود غلط

آشنا بود وفادار و به دل‌ها نزدیک

غیر این در حق آن یار غلط بود غلط

راست آن بود که مستان غمش می‌گفتند

سخن مردم هشیار غلط بود غلط

یار با ماست نه دورست نه بیکار ز ما

آن سخن‌های دل‌‌آزار غلط بود غلط

هرچه گفتیم و شنیدیم به او بود و از او

تهمت صحبت اغیار غلط بود غلط

حسن او بود که بر روی بتان جلوه نمود

حسن اغیار جفاکار غلط بود غلط

عشق او بود که آتش به دل و جان می‌زد

عشق خوبان ستمکار غلط بود غلط

عمر آن است که با دوست سراید ای فیض

هر چه کردیم جز این کار غلط بود غلط