گنجور

 
فیاض لاهیجی
 

این آمار از میان ۱۰,۲۰۴ بیت شعر موجود در گنجور از فیاض لاهیجی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۳,۳۹۷ ۳۳/۲۹
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱,۷۷۶ ۱۷/۴۰
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱,۰۳۷ ۱۰/۱۶
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱,۰۰۰ ۹/۸۰
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴۹۷ ۴/۸۷
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۴۶ ۳/۳۹
۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۱۳ ۳/۰۷
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۰۴ ۲/۹۸
۹ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۸۴ ۲/۷۸
۱۰ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۵۵ ۲/۵۰
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۲۴ ۲/۲۰
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۰۲ ۱/۹۸
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۹۵ ۱/۹۱
۱۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۰۷ ۱/۰۵
۱۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۸۳ ۰/۸۱
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۳ ۰/۴۲
۱۷ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۳۸ ۰/۳۷
۱۸ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۳۰ ۰/۲۹
۱۹ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۹ ۰/۲۸
۲۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۹ ۰/۰۹
۲۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۹ ۰/۰۹
۲۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹ ۰/۰۹
۲۳ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۹ ۰/۰۹
۲۴ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۸ ۰/۰۸