گنجور

 
فیاض لاهیجی

دور افکندن نشانة خواستن است

ویران کردن برای آراستن است

پستت کردند تا بلندی طلبی

افتادن دانه بهر برخاستن است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode